Splošni pogoji poslovanja

Splošne informacije

Društvo za razvoj kreativnosti in potencialov – Portret (v nadaljevanju društvo), socialno podjetje, izvaja programe in usposabljanja na področju kulture, izobraževanja in socialnega varstva.

Informacije o pričetku delavnic, urniku, ceniku in mentorjih, ki vodijo delavnice dobite:

  • na naši spletni strani www.drustvo-portret.si,
  • na elektronskem naslovu info@drustvo-portret.si,
  • po telefonu +386 40 642 052,
  • osebno v pisarni društva, v Vetrinjskem dvoru (Vetrinjska ulica 30, Maribor),
  • oziroma pred ali po delavnicah pri mentorjih na različnih lokacijah (za podrobnejše informacije o tem, kdaj in kje potekajo delavnice preverite Urnik).
Vpis

Ob vpisu v novo sezono mora udeleženec, starš oziroma skrbnik (v nadaljevanju udeleženec) izpolniti in podpisati prijavnico. Vpis velja za obdobje ene sezone oziroma enega šolskega leta (od 1. septembra do 31. avgusta).

Prijavnica obsega osnovne podatke o udeležencu (osebni in kontaktni podatki), delavnicah, plačniku in načinu prejemanja računov. Podatke iz prijavnice zbiramo, obdelujemo in uporabljamo za lastno evidenco in delovanje društva. S podpisano prijavnico soglašate, da ste seznanjeni s splošnimi pogoji poslovanja društva.

VPISNINA
Ob vpisu se udeleženec s podpisom prijavnice zaveže, da bo vpisnino poravnal do roka plačila navedenega na izdanem računu. Vpisnina se obračuna v enkratnem znesku v višini 5 EUR.

Plačilo delavnic

Plačilo delavnice se lahko poravna v enkratnem znesku v pričetku sezone oziroma šolskega leta ali pavšalno mesečno, do 15. dne v mesecu za tekoči mesec.
Mesečno plačilo delavnice predstavlja pavšalno ceno za celotno sezono oziroma šolsko leto izvajanja posamezne delavnice.

CENIK DELAVNIC
Aktualni cenik delavnic je objavljen tukaj.
Društvo si pridržuje pravico do spreminjanja cen in plačilnih pogojev.
Spremembe začnejo veljati z naslednjim dnem po objavi na spletni strani društva.

NAČIN PREJEMANJA RAČUNOV
Račun posredujemo oziroma pošljemo na način kot ga je udeleženec izbral na prijavnici ob vpisu.

NEPORAVNANE OBVEZNOSTI
Za neplačane izstavljene račune, ki niso poravnani do navedenega datuma, pošljemo opomin. Za pošiljanje opomina zaračunamo stroške v višini 2 EUR.

V primeru neporavnanih obveznosti oziroma treh opominih, sprožimo postopek izterjave (izvršba), udeleženca pa izključimo iz aktivnosti društva.

Izvajanje delavnic

V času šolskih počitnic in državnih praznikov ne izvajamo delavnic za predšolske in šolske otroke. Pridržujemo si pravico do spremembe tega, npr. v izjemnih primerih (priprava na nastop).

PRIJAVA NA DELAVNICE
Delavnice izvajamo na podlagi predhodnih prijav.
Na delavnice se lahko prijavite po telefonu ali elektronski pošti.
V najkrajšem možnem času vas bomo obvestili o potrditvi termina za delavnico na katero ste se prijavili.

URNIK IN LOKACIJA DELAVNIC
Aktualni urnik delavnic in lokacij na katerih potekajo delavnice, je objavljen tukaj ter izobešen na oglasni deski v prostorih društva.
Za morebitne dodatne delavnice, na primer vaje in treninge pred nastopi, se posamezni mentorji dogovorijo z udeleženci skupine ter vodstvom.
Društvo si pridržuje pravico do spreminjanja urnika in lokacije delavnic.
O spremembah vas bomo pravočasno obvestili v času izvajanja delavnic ali po telefonu ali elektronski pošti.

ODPOVED DELAVNIC
V primeru odpovedi delavnice zaradi odsotnosti mentorja vam termin za nadomeščanje sporočimo v najkrajšem možnem času. V kolikor ne najdemo ustreznega nadomestnega termina, se le ta nadomesti z darilnim bonom za brezplačni obisk izbrane delavnice v enakovrednem cenovnem razredu. Bon je tudi prenosljiv.

PRISOTNOST NA DELAVNICAH
Zaradi nemotenega poteka dela in izvajanja se na delavnice prihaja točno.
Zamudo mora udeleženec pravočasno sporočiti mentorju ali vodstvu.

ODSOTNOST NA DELAVNICAH
Načrtovano odsotnost iz posamezne delavnice je potrebno predhodno sporočiti vsaj en dan pred izvajanjem delavnice.

Odsotnost udeleženca na delavnicah v kakršnemkoli obsegu ni podlaga za povračilo denarja, ki ga je udeleženec že poravnal ob pričetku sezone oziroma šolskega leta ali mesečnega plačila.

V kolikor udeleženec posamezne delavnice ne obiskuje redno, se lahko odloči za način plačevanja po posameznih obiskih. Pri tem se upošteva cena obiska posamezne delavnice kot je navedena v aktualnem ceniku.

DALJŠA ODSOTNOST
V primeru daljše odsotnosti udeleženca, načrtovane ali nenačrtovane, nas prosim obvestite po telefonu ali elektronski pošti.

ODSOTNOST ZARADI ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV
Na podlagi predhodnega obvestila o daljši odsotnosti udeleženca in z ustreznim dokazilom – zdravniškim potrdilom, se neizkoriščeni obiski udeleženca posamezne delavnice prenesejo v prihodnji mesec v obliki dobropisa, vendar največ v višini 50% cene delavnice.

Za uveljavljanje dobropisa, mora udeleženec zdravniškega potrdilo posredovati v roku 7 dni po zaključenem zdravljenju. Kasnejših zahtevkov ne upoštevamo.

Izpis oziroma odjava

Udeleženec lahko kadarkoli med sezono izvajanja delavnic preneha obiskovati delavnice na način, da nas o tem pisno obvesti in podpiše obrazec z izjavo o izpisu oziroma odjav. Obrazec lahko dvignete v pisarni društva. Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu, ne sprejemamo.

Odgovornost, skrbnost in varnost

Vse delavnice in aktivnosti potekajo na lastno odgovornost udeleženca.
Nezgodno zavarovanje ni vključeno v ceno storitev.
Za pozabljene, izgubljene ali ukradene stvari v prostorih društva ne odgovarjamo, vse najdene vrednejše predmete pa shranjujemo do konca sezone oziroma šolskega leta.
Za prihod in odhod na delavnice predšolskih in šolskih otrok so odgovorni njihovi starši oziroma skrbniki.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Društvo se zavezuje in spoštuje varovanje osebnih podatkov vseh udeležencev delavnic oziroma programov.

FOTOGRAFIRANJE IN SNEMANJE DELAVNIC
Fotografije nastopov, predstav in delavnic se uporabijo za lasten arhiv, za objave na spletni strani društva, na Facebook strani, na Instagram strani, na Youtubu ter na drugih digitalnih in tiskanih medijih, ki si namenjeni promociji društva.

OBJAVA FOTOGRAFIJ IN VIDEO VSEBIN
Za objavo fotografij in video vsebin mora društvo pridobiti soglasje udeleženca.

SPREMEMBE POGOJEV
Društvo si pridržuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev brez predhodnega opozorila.
Spremembe začnejo veljati z naslednjim dnem po objavi na spletni strani društva.